Доставка и пускане в експлоатация на Горски сортиментовоз Ponsse „Gazelle“

13 април, 2020