Демонстрация на механизирано провеждане на отгледни сечи с харвестър Vimek и форвардер Ponsse Gazelle

На 21 октоври 2021 г. по инициатива на факултет „Горско стопанство“ в м. Челебиица, в района на УОГС „Г. Ст. Аврамов“, с. Юндола, се проведе демонстрация на машинно извеждане на прореждане в 35-годишна иглолистна култура с харвестър „Vimek“ – 404SE и извозване на добитите сортименти със сортиментен трактор “Ponsse” – Gazelle. Към демонстрацията беше проявен огромен интерес – присъстваха представители на МЗХГ, ИАГ, държавните горски предприятия и териториалните им поделения държавни горски и ловни стопанства, преподаватели от ЛТУ, ученици и учители от професионалните гимназии по горско стопанство във Велинград и Банско.

Нагледно бяха представени големите предимства на харвестърите, дори и при отгледни сечи – висока производителност, по-ниска себестойност, запазване на оставащите след сечта дървета и почвата, малоброен персонал – само двама оператори на двете машини. Системата машини от харвестър и сортиментен трактор е перспективно решение на проблемите с извеждане на отгледните сечи в многобройните иглолистни култури, създадени с противоерозионни функции и с цел подобряване на деградирали гори.

На демонстрацията се обсъдиха предимствата на механизираната технология в условията на сериозна социална, демографска и икономическа криза за дърводобива в България. Изтъкнато беше важното значение на навременните първи отгледни сечи за подобряване на състоянието на горите, производството на по-късен етап на висококачествена обла дървесина и задоволяване на растящите нужди на пазара на горска биомаса с качествена, устойчиво добита, местна суровина. Отбелязано беше, че съвременната горска техника предага различни възможни комбинации за лесовъдски мероприятия, които да бъдат частично или изцяло механизирани, без да се нарушават нормативните изисквания. Набелязаха се и необходими, задължителни промени, които следва да претърпят наредби 5 и 8 на ИАГ, за да се даде възможност за внедряване на механизирания дърводобив в страната. За предприемачите и директорите на горски стопанства стана ясно, че различните видове отгледни сечи чрез механизация са изцяло възможни при правилен подбор на видовете машини, като се разчита повече на цялостно технологично оборудване от една марка, доколкото в случая двете машини имат различни параметри за достъп и производителност.

Всички участници в демонстрационния ден останаха с убеждението, че бъдещето на горското стопанство е немислимо без приложение на подобни механизирани технологии и само съвместното разбиране и прозрачност в подпомагане на инициативността от страна на администрацията, стопаните на горите и бизнеса ще гарантират бъдещото устойчиво, модерно стопанисване на зеленото богатство на страната.

1
Прогрес Техник достави първият горски харвестър Ponsse Ergo в Северна Македония
4 февруари, 2022
Процесорите за дърва на Hakki Pilke вече и в България
30 юли, 2021
Новопристигналият горски сортиментовоз "Ponsse Buffalo King" вече работи в района на Средна гора
2 декември, 2020
На 9.11.2020 в района на Еленският балкан беше доставена поредната нова специализирана горска машина за извозване на дървесина от гората.
10 ноември, 2020
Техно Форест БГ
5 октомври, 2020
Вече работи форуърдър Ponsse Buffalo в района на Стара река
1 август, 2020
Доставка и пускане в експлоатация на Ponsse Wisent в района на Кюстендил
5 май, 2020
Доставка и пускане в експлоатация на форуърдър Ponsse "Buffalo AF 8W"
24 април, 2020
Доставка и пускане в експлоатация на Горски сортиментовоз Ponsse "Gazelle"
13 април, 2020
Доставка и пускане в експлоатация на форуърдър PONSSE "Bison AF"
23 март, 2020
Доставка и пускане в експлоатация на форуърдър Ponsse "Buffalo King"
2 март, 2020
Нов 8 колесен Ponsse Ergo харвестър в България
10 април, 2019
Доставка и пускане в експлоатация на Горски сортиментовоз Ponsse "Buffalo 8WD"
28 март, 2019
Доставка и пускане в експлоатация на хоризонтален банциг Mebor HTZ 1200 PLUS и заточваща машина Mebor BA
28 ноември, 2018
Доставка и пускане в експлоатация на мобилна барабанна дробилка 350 SDB
25 октомври, 2018
Доставка и пускане в експлоатация на мобилна дискова дробилка Scorpion 160 SD
15 февруари, 2018
Доставка и пускане в експлатация на хоризонтален банциг Мебор HTZ1000
20 декември, 2017
Доставка и пускане в експлоатация на дискова дробилка Skorpion 250 EG
18 септември, 2017
Доставка на горски сортиментовоз с харвестър глава
1 септември, 2017
Доставка и пускане в експлоатация на хоризонтален банциг HTZ 1100 Pro-Mebor, с.Сърница
26 юли, 2017
Доставка и пускане в експлоатация на Горски трактор - Влекач "HSM 805 HDZL"
10 април, 2017
Демонстрационно шоу с горска техника във Велинград
29 юли, 2016
Доставка и пускане в експлоатация на Стационарна барабанна дробилка – Skorpion 500 EB
31 май, 2016
Доставка на горско ремърке Weimer 6700
29 декември, 2015